แก้ไข Maximum Upload ใน WordPress

1.Update .htaccess file (hard) php_value upload_max_filesize 128M php_value post_max_size 128M php_value memory_limit 256M php_value max_execution_time 300 php_value max_input_time 300 upload_max_filesize – set this to a value > than your backuppost_max_size – set this to a value > than your backupmemory_limit – set this to a value > than your backupmax_execution_time – set this to 0 (infinite) 2.Update wp-config.php file…

Read More